ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει: 

α. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, 

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου, 

γ. ότι η ξένη άδεια οδήγησης του είναι σε ισχύ, αν αυτό δεν προκύπτει από τη μετάφρασή της. 

2. Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτού. 

3. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο, ή από την Πρεσβεία ή από το Προξενείο. 

4. Η ξένη άδεια οδήγησης, η οποία παρακρατείται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών. 

5. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].Οι πρωτοβάθμιοι γιατροί θα αμείβονται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο 

6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου. 

7. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία. 

8. Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου ( ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κ.λ.π. ) και να προκύπτει ότι ο υπάλληλος απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα. 

9. Παράβολο. 

10. Αίτηση εκτύπωσης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο. 

gallery/rfgh
gallery/index-1-1-273x300
gallery/index-1-1-273x300

Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας Σχολής Οδηγών DROMEAS DRIVE

Δημοτσελίου 4, Αγρίνιο
Τηλ.: 2641026600 Fax. 2641026608
Email: dromeasdrive@hotmail.gr
Αμφιλοχία, Β.Καραπάνου (πεζόδρομος) τηλ/φαξ 26420 22820
Βόνιτσα, Ελευθέριου Βενιζέλου τηλ 26430 22929

gallery/1234567
gallery/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dromeasdrive 2019_All Rights Reserved Developed by tzaxrhstas kostas - Designed by  magicsite73@gmail.com